توجه:

متقاضی محترم روند ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند فقط از طریق سایت www.cr.freezones.ir صورت میپذیرد.