سازمان منطقه آزاد اروند

دفتر مرکزی: آبادان، بریم سازمان منطقه آزاد اروند

تلفن:53264017 و 53264018 و 53267912 (061)

دورنگار:53267021 (061)

دفتر تهران: تهران خیابان خالد اسلامبولی نبش خیابان 29 پلاک 143

تلفن: 88883040 (021)

دورنگار:88880900 (021)

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

دفتر مرکزی: آبادان، بریم سازمان منطقه آزاد اروند

تلفن: 53267010 (061)

دورنگار: 53267010 (061)

مدیریت جذب منابع و سرمایه گذاری

دفتر مرکزی: آبادان، بریم سازمان منطقه آزاد اروند

تلفن: 53268281 (061)